سياسی
إخوان المسلیمن؛ دوست ایران یا سلفی تکفیری؟!

مناظره غفوری و نکویی پیرامون تحولات مصر و إخوان المسلمین

إخوان المسلیمن؛ دوست ایران یا سلفی تکفیری؟!

نکویی: اساسا موضوعی که در دستور کار عملکرد إخوان قرار نداشت، مسئله کمپ دیوید بود! // سلیمی: در شرایطی که کشور مجلس ندارد، چگونه إخوان می‌توانست درباره کمپ دیوید بازنگری بکند؟! // نکویی: خیلی نمی‌توانم تفاوتی بین جریان سلفیّتِ تکفیری و إخوان قائل بشوم. // غفوری: نزدیک‌ترین گروه در مصر به گفتمان انقلاب اسلامی و به حرف ما، إخوان است.